Skip to content

BETA ETFs

Prosta strategia
wyrafinowany instrument

Infopack: Nasdaq-100

W związku ze zbliżającym się debiutem BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PFIZ przygotowaliśmy dla Państwa materiał przedstawiający czym de facto jest indeks odniesienia nowego BETA ETF.

Czytaj więcej »

KORZYŚCI ETF

ETF-y oferują szeroką paletę korzyści. Po pierwsze zapewniają dużą dywersyfikację, będąc jednocześnie najtańszą dostępną opcją a do ich atrakcyjnych cech należy także płynność, efektywność podatkowa, wygoda oraz przejrzystość.

NISKI KOSZT

Fundusze ETF należą do najtańszych produktów inwestycyjnych. Oszczędności na opłatach, kosztach i prowizjach pozostają w portfelu inwestora.

PŁYNNOŚĆ

Płynność funduszy ETF wspierają sami inwestorzy oraz animator emitenta, który dostarcza kwotowań rynkowych oraz dba o ich atrakcyjność. Fundamentem płynności funduszy ETF jest rynek pierwotny z wbudowanym mechanizmem kreacji i umarzania certyfikatów.

EFEKTYWNOŚĆ PODATKOWA

Z punktu widzenia podatkowego, fundusze BETA ETF posiadają zalety zarówno funduszy inwestycyjnych (np. brak podatku od dywidend) jak i akcji notowanych na GPW (możliwość rozliczania zysków i strat wspólnie z inwestycjami giełdowymi). 

DYWERSYFIKACJA

Fundusze ETF umożliwiają inwestowanie w kilkadziesiąt spółek za pomocą jednej transakcji. Beta ETFWIG20TR pozwala uzyskać ekspozycję na 20 największych spółek GPW za pomocą jednej transakcji już od 40 PLN.

ELASTYCZNOŚĆ

Inwestorzy mogą kontrolować długość inwestycji w oparciu o ich konkretne cele, długoterminowe oszczędzanie, średnioterminowa alokacja albo krótkoterminowa spekulacja. Fundusze ETF znajdą zastosowanie w każdej strategii.

TRANSPARENTNOŚĆ

Fundusze ETF replikują znane indeksy giełdowe, których komponenty oraz struktura jest dostępna w czasie rzeczywistym. Inwestor codziennie może sprawdzić co posiada w portfelu inwestycyjnym.

STREFA WIEDZY

Czym są fundusze ETF’y

Skuteczność funduszy ETF

Metody tworzenia funduszy ETF

Mechanizm kreacji i umarzania

Powody wykorzystania funduszy ETF

ETF vs pozostałe metody inwestowania

O Beta Securities

Beta Securities Poland SA koncentruje się wyłącznie na rozwoju rynku ETF (Exchange Traded Funds) oraz pasywnych form inwestowania.  Wspólnie z AgioFunds TFI stworzyła i wprowadziła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pierwszy polski fundusz typu ETF – BETA ETF WIG20TR.

Założyciele Beta Securities stworzyli największą firmę zarządzającą funduszami ETF w Izraelu. Dziś jest ona wiodącym dostawcą tego typu funduszy na giełdzie w Tel Awiwie.

Zaangażowani

Pracujemy nad funduszami ETF od wielu lat. Nie zniechęcają nas trudności regulacyjne czy rynkowe. Znajdujemy i dostarczamy kreatywne rozwiązania.

Kompleksowi

Wspieramy rozwój rynku ETF w Polsce. Współtworzymy pożądane przez klientów produkty. Promujemy pasywne strategie inwestycyjne.

Etyczni

Promujemy przejrzyste produkty inwestycyjne. Chętnie wyjaśniamy szczegóły procesu inwestycyjnego. Naszym priorytetem jest pełna świadomość inwestora na temat inwestycji.

Pełni pasji

Lubimy to co robimy i robimy to, w co wierzymy.

KONTAKT

+48 696 405 078

biuro@betasecurities.pl

Beta Securities Poland SA
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa

© 2019 Copyright Beta Securities Poland SAAll rights reserved.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych i prawa uczestników, umieszczone zostały w prospektach emisyjnych funduszy, które są dostępne na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a inwestycja wiąże się z możliwością utraty części lub całości środków. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów typu ETF należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami publikowanymi przez emitenta lub podmioty pośredniczące. Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne stopy zwrotu i symulacje wyników przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wartość inwestycji i osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana.
InfoPACK jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług, w szczególności BETA ETF WIG20TR FIZ, reprezentowanego przez AgioFunds TFI S.A. (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności z dnia 8.4.2009 r., sygn. DFL/4033/24/1/08/09/VI/KNF/62-1-1/SP) oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, elementem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacją dot. instrumentów finansowych lub ich emitentów.

Beta Securities Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 361283455, kapitałem zakładowym w wysokości 735 614,04 PLN w całości opłaconym, NIP: 5252615206, REGON: 0000551850.

Zalety funduszy ETF

NISKI KOSZT

W Polsce fundusze inwestycyjne są drogie. Zapoczątkowane działania administracyjne oraz rynkowe dostarczają inwestorom coraz tańszych możliwości inwestycyjnych, jednakże pozostają one znacznie droższe od propozycji funduszy ETF, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusze ETF są tanie. W Stanach Zjednoczonych średnioważona opłata za zarządzanie funduszami ETF wynosi 0,30% i stanowi mniej niż połowę opłaty za zarządzanie aktywnych funduszy inwestycyjnych, która wynosi 0,66%. Wzrost skali działalności dodatkowo pozwala obniżać opłaty w funduszach ETF, średnioważona aktywami opłata za zarządzanie 20 największych funduszy ETF wynosi 0,10%.

Źródło: Bloomberg 14.12.2018

Źródło: Analizy.pl; IZFA; 31.12.2018

Zalety funduszy ETF

PŁYNNOŚĆ

Istotną cechą funduszy ETF jest płynność. Fundamentem płynności funduszy ETF jest rynek pierwotny z wbudowanym mechanizmem kreacji i umarzania certyfikatów funduszu, który gwarantuje zaspokojenie rynkowego popytu i podaży certyfikatów inwestycyjnych. 

Dodatkowo fundusze ETF są przedmiotem zleceń animatorów (market makerów), którzy wystawiają ciągłe zlecenia kupna i sprzedaży. Uzupełnieniem wysokiej płynności funduszy ETF są zlecenia kupna i sprzedaży wystawione przez pozostałych inwestorów.

Fundusze ETF należą do jednych z najchętniej handlowanych instrumentów finansowych.
Źródło: Bloomberg 15.06.2015

Konsekwencją wysokiej płynności funduszy ETF jest sytuacja, w której tańszym rozwiązaniem jest handel na certyfikatach funduszu ETF niż na instrumentach składowych indeksu, który fundusz ETF odzwierciedla.

Źródło: Bloomberg 30.06.2015

Zalety funduszy ETF

EFEKTYWNOŚĆ PODATKOWA

Efektywność podatkowa funduszy ETF jest uzależniona od regulacji podatkowych w danym kraju, w którym zarejestrowany i handlowany jest fundusz ETF. W świetle polskiego prawodawstwa fundusze ETF są efektywne podatkowo pod wieloma względami, m.in:

Zalety funduszy ETF

DYWERSYFIKACJA

Fundusze ETF umożliwiają inwestycje w spółki rynków wschodzących lub w poszczególne segmenty rynkowe np.: segment biotechnologiczny lub energetyczny.

Wyobraźmy sobie inwestora, który chciałby uzyskać ekspozycję na rynek energetyczny w Stanach Zjednoczonych. Inwestor ma trzy możliwości inwestycyjne, aby zrealizować cel.

Rozwiązanie pierwsze i drugie jest dużo kosztowniejsze i bardziej czasochłonne od zajęcia długiej pozycji w funduszu ETF, gdyż wymaga poświęcenia czasu i kosztów na analizę wszystkich spółek z sektora i wyselekcjonowanie najatrakcyjniejszych albo przeprowadzenia wielu transakcji kupna. Zakup tytułów uczestnictwa funduszu ETF odbywa się poprzez jedno zlecenie w bardzo krótkim czasie. Rozwiązanie takie zapewnia dywersyfikację, gdyż pośrednio przez tytuł uczestnictwa uzyskuje się ekspozycje na wszystkie spółki w danym sektorze. Dzięki swojej konstrukcji fundusze ETF ułatwiają inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnych przeprowadzanie zdywersyfikowanych procesów alokacji taktycznej.

Zalety funduszy ETF

ELASTYCZNOŚĆ

Fundusze ETF są przedmiotem obrotu przez cały dzień trwania sesji giełdowej; inwestorzy mogą zatem kontrolować długość inwestycji w oparciu o ich konkretne cele, od krótkoterminowych transakcji do średnio- i długoterminowego planowania inwestycji.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że minimalny próg wejścia to tylko jeden certyfikat, możliwe jest zajęcie pozycji w całym indeksie, nawet przy niskich budżetach inwestycyjnych.

Elastyczność funduszy ETF jest istotną cechą dla inwestorów instytucjonalnych. Oprócz zajęcia prostej długiej pozycji w funduszu ETF inwestorzy mogą zajmować w nich krótkie pozycje, mogą przeprowadzać transakcje taktycznego dostosowania poprzez niedoważanie lub przeważanie wybranej grupy aktywów w oparciu o podjęte decyzje inwestycyjne. Fundusze ETF dają dostęp do trudnodostępnych rynków ułatwiając międzynarodową dywersyfikacje. Inwestorzy poprzez fundusze ETF mają dostęp do Bety (zwrotu rynkowego) ale również Alfy (dodatkowej stopy zwrotu). Ponadprzeciętna stopa zwrotu może być osiągnięta poprzez przeważenie lub niedoważenie wybranych sektory gospodarki lub rejony geograficzne, na które ekspozycje posiadają fundusze ETF.

Zalety funduszy ETF

TRANSPARENTNOŚĆ

Fundusze ETF postrzegane są jako jedne z najbardziej transparentnych instrumentów finansowych. Dzięki precyzyjnemu określeniu replikowanego indeksu oraz codziennemu raportowaniu wartości aktywów oraz składu portfela papierów wartościowych fundusze ETF są zdecydowanie bardziej transparentnym sposobem inwestowania niż tradycyjne fundusze inwestycyjne, które raportują o strukturze aktywów w kilkumiesięcznej częstotliwości.

Dzięki wysokiej przejrzystości inwestorzy inwestujący w fundusze ETF są w stanie precyzyjnie określić ekspozycję swoich portfeli na poszczególne spółki, sektory gospodarki, rejony geograficzne itp.

Strefa wiedzy

Czym są ETF’y

ETF (z ang. Exchange Traded Fund) są funduszami inwestycyjnymi których celem jest naśladowanie wyników określonych indeksów giełdowych. ETF łączy w sobie typowe cechy funduszy inwestycyjnych oraz pojedynczych akcji, umożliwiając inwestorom skorzystanie z zalet obu instrumentów:
Exchange-traded fund (ETF) jest, podobnie jak akcje, notowany na giełdzie.
Certyfikaty ETF mogą być kupowane w dowolnym momencie trwania sesji giełdowej.
Większość funduszy typu ETF jest zarządzanych pasywnie.
Celem funduszu pasywnego jest odwzorowywanie zwrotów określonego indeksu.

Strefa wiedzy

Czynniki wpływające na skuteczność funduszu ETF

Celem funduszu ETF jest jak najdokładniejsze odwzorowanie stopy zwrotu indeksu odniesienia dla takiego samego okresu. Powodzenie funduszu w osiągnięciu celu zależne jest od wielu czynników:

KOSZTY

Zwrot funduszu jest niższy od zwrotu z indeksu ze względu na wynagrodzenie za zarządzanie, koszty transakcyjne i koszty funkcjonowania funduszu.

KOREKTY SKŁADU PORTFELA

Fundusz reaguje na zmianę składu indeksu dostosowując skład portfela. Czas potrzebny na dokonanie korekty, ceny rynkowe instrumentów oraz koszty transakcyjne wpływają na jakość odwzorowania.

METODA REPLIKACJI

Różnica pomiędzy składem portfela funduszu a składem indeksu wpływa na niedokładność odwzorowania. Przeważnie największe różnice występują przy zastosowaniu metody niepełnej replikacji.

DOCHODY KAPITAŁOWE

Fundusz ETF może wypłacać lub reinwestować dochody kapitałowe. Czas pomiędzy alokacją dochodów oraz potencjalne koszty transakcyjne wpływają na różnicę pomiędzy zwrotem z indeksu a zwrotem z funduszu. 

MOMENT WYCENY

Jeżeli moment wyceny certyfikatów inwestycyjnych różni się od momentu wyceny aktywów funduszu (np. ze względu na notowania na różnych giełdach), to możliwe jest pojawienie się przejściowej różnicy pomiędzy wyceną certyfikatów a uwzględnioną wartością indeksu odniesienia.

POŻYCZANIE AKTYWÓW

Pożyczanie aktywów dla krótkiej sprzedaży może wpłynąć na uzyskiwanie przez fundusz dodatkowych dochodów względem replikowanego indeksu.

Zalety funduszy ETF

Metody replikacji

Są dwie główne metody odwzorowania indeksu odniesienia przez fundusze ETF.

FIZYCZNA

Zakup papierów wartościowych wchodzących w skład indeksu odniesienia.

Pełna: zakup dokładnie tych samych aktywów i w tej samej proporcji co aktywa tworzące portfel indeksu.

Niepełna: zakup wyłącznie wybranych walorów wchodzących w skład indeksu. 

SYNTETYCZNA

W przeciwieństwie do fizycznej replikacji dostawca funduszu ETF nie inwestuje aktywów w składniki indeksu odniesienia. Zamiast tego zawiera kontrakt SWAP, dzięki któremu otrzymuje stopę zwrotu indeksu odniesienia a w zamian płaci stopę zwrotu z aktywów, które stanowią zabezpieczenie transakcji SWAP (najczęściej: płynne akcje tzw. blue chipy, papiery skarbowe)

Strefa wiedzy

Mechanizm kreacji
i umarzania

Ze względu na łatwość zawierania transakcji, elastyczność oraz znacząco niższe koszty transakcyjne, większość inwestorów kupuje i sprzedaje certyfikaty ETF na rynku wtórnym. O płynność na rynku dba animator emitenta, czyli podmiot uprawniony do zwierania bezpośrednich transakcji z dostawcą ETF. Jeżeli popyt na rynku przewyższa podaż, animator emitenta ma prawo do kreacji od funduszu nowych certyfikatów ETF, tym samym zwiększając liczbę certyfikatów na rynku.

Strefa wiedzy

Najpopularniejsze powody wykorzystania funduszy ETF

TAKTYCZNE DOSTOSOWANIA

Niedoważenie lub przeważenie wybranej grupy aktywów w oparciu o krótkoterminowe oczekiwania.

MIĘDZYNARODOWA DYWERSYFIKACJA

Efektywny dostęp do trudnodostępnych rynków.

CORE ALLOCATION

Dostęp do różnorodnych ekspozycji – od szerokiego rynku do niszy.

PORTFOLIO COMPLETION

Uzupełnienie strategicznych luk w alokacji aktywów.

NAJPOPULARNIEJSZE POWODY WYKORZYSTANIA ETF

JAK DŁUGO INWESTORZY UTRZYMUJĄ ETF W PORTFELU

Strefa wiedzy

ETF’y vs pozostałe metody inwestowania

 * Wewnętrzna efektywność podatkowa: brak opodatkowania dywidend oraz zysków transakcyjnych.

** Zewnętrzna efektywność podatkowa: możliwość rozliczania zysków i strat na ETF-ach wraz z innymi inwestycjami na rynku kapitałowym (loss harvesting).