Strefa dla Akcjonariuszy

08.05.2024

Zarząd spółki pod firmą Beta Securities Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 08 maja 2024 roku Pan Robert Sochacki złożył rezygnację z funkcji i zaprzestał pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

19.10.2022

Zarząd spółki pod firmą Beta Securities Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 października 2022 roku powziął informację o rejestracji w dniu 18 października 2022 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 735.614,04 PLN do kwoty 916.952,23 PLN, w drodze emisji:

  1. 1.793.158 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii F;
  2. 5.444.444 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii G;
  3. 2.865.497 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii H;
  4. 8.030.720 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii I.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego ogłoszenia informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w którym widoczna jest dokonana zmiana.

12.09.2022

Zarząd spółki pod firmą Beta Securities Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 12 września 2022 roku miały miejsce zmiany w Zarządzie Spółki. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 września 2022 roku podjęła uchwały w przedmiocie:

  1. powołania do Zarządu Spółki Pana Łukasza Jacka Jędrzejczyka i powierzenia mu funkcji Członka Zarządu Spółki, na wspólną trzyletnią kadencją trwającą od 25 września 2020 roku ze skutkiem od chwili podjęcia uchwały;
  2. dokonania zmiany funkcji pełnionej przez Pana Boaza Nagar z Prezesa Zarządu Spółki na Członka Zarządu Spółki ze skutkiem od chwili podjęcia uchwały;
  3. dokonania zmiany funkcji pełnionej przez Pana Roberta Sochackiego z Członka Zarządu Spółki na Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem od chwili podjęcia uchwały

18.01.2021

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji / Fifth call to submit share certificates

18.12.2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji / Fourth call to submit share certificates

23.11.2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji / Third call to submit share certificates

26.10.2020

Zarząd spółki pod firmą Beta Securities Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2020 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 października 2020 roku wpisu polegającego na ujawnieniu:

  1. strony internetowej Spółki;
  2. zmian w Radzie Nadzorczej Spółki poprzez wykreślenie Pani Rosy Lopez i wpisanie Pana Davida Tuboul.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dot. Spółki.

26.10.2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji / Second call to submit share certificates

30.09.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji / First call to submit share certificates

23.09.2020

Zarząd Beta Securities Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2020 roku miały miejsce zmiany w radzie nadzorczej Spółki.  Future DF Tobler GmbH  z siedzibą w Zug w Szwajcarii, w wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego na podstawie § 7 ust. 4 statutu Spółki odwołał Panią Rosę Lopez oraz powołał Pana Davida Tuboul na wspólną pięcioletnią kadencję trwającą od 26 kwietnia 2019 roku.