KOMPENDIUM

Rodzaje funduszy inwestycyjnych w Polsce

Z materiału dowiesz się: Czym jest fundusz inwestycyjny; Jakie są podstawowe kryteria podziału funduszy inwestycyjnych; Jakie są różnice pomiędzy funduszami FIO, SFIO i FIZ; Czym polski fundusz typu ETF – portfelowy FIZ – różni się od pozostałych FIZ-ów

Czytaj więcej »

Indeksy akcyjne + excel

Z materiału dowiesz się: Czym jest indeks akcyjny; W jaki sposób tworzy się indeks; W jaki sposób mogą być dobierane wagi uczestników indeksu; Jakie są typy indeksów akcyjnych; Jak zapewnić ciągłość notowań indeksu przy zmianach jego struktury; EXCEL: Przykłady kalkulacji indeksów akcyjnych

Czytaj więcej »

ETF a pozostałe fundusze inwestycyjne

Z materiału dowiesz się: Czym różni się fundusz indeksowo zarządzany od funduszu aktywnie zarządzanego; Jakie są różnice pomiędzy ETF-em a innymi funduszami indeksowymi; Czym ETF różni się od pozostałych publicznych FIZ-ów; Jakie są cechy charakterystyczne ETF-ów

Czytaj więcej »

Wycena księgowa a wycena rynkowa funduszu typu ETF

Z materiału dowiesz się: Jakie rodzaje wycen posiada fundusz typu ETF; Czym jest wycena księgowa i jakie są jej zastosowania; Czym jest wycena rynkowa i jakie są jej zastosowania; Co powoduje powstawanie różnic pomiędzy wartościami wyceny księgowej i wyceny rynkowej; Jak te różnice kształtowały się w przypadku funduszu Beta ETF WIG20TR

Czytaj więcej »

Miary oceny jakości zarządzania funduszem pasywnym + Excel

Z materiału dowiesz się: Jakie są miary jakości zarządzania funduszami pasywnymi; Co to jest różnica odwzorowania i w jaki sposób się ją wylicza; Co to jest błąd odwzorowania; Jakie są trudności w ocenie jakości zarządzania funduszem pasywnym; Jakie są przyczyny powstawania różnic odwzorowania; EXCEL: Przykłady kalkulacji różnicy i błędu odwzorowania dla 4 funduszy zarządzanych pasywnie

Czytaj więcej »

Kalkulacja iNAV + EXCEL

Z materiału dowiesz się: Czym jest iNAV; Jaki jest cel obliczania iNAV; Jakie są stany rynku giełdowego funduszu typu ETF; Jakie są składowe wzoru na iNAV; Jak obliczyć iNAV na podanym przykładzie; EXCEL: Kalkulator iNAV na przykładzie funduszy Beta ETF WIG20TR i Beta ETF mWIG40TR

Czytaj więcej »

Płynność funduszu typu ETF

Z materiału dowiesz się: Jaka jest definicja i charakterystyki płynności rynku; Jak wygląda płynność w tradycyjnym funduszu inwestycyjnym; Co kształtuje płynność funduszu typu ETF; Jaką rolę odgrywa animator funduszu i od czego zależą warunki kwotowań; Kiedy fundusz typu ETF zawiera transakcje portfelowe; Jak się różni płynność na poziomie inwestor-fundusz pomiędzy tradycyjnym funduszem a ETF-em; Dlaczego ETF-y napędzają płynność rynków bazowych

Czytaj więcej »

Jak zawierać transakcje na funduszach BETA ETF

Z materiału dowiesz się: Jak wygląda harmonogram sesji i rynku pierwotnego funduszy BETA ETF; Jaka jest najważniejsza zasada składania zleceń na rynku giełdowym funduszy typu ETF; Jakie zasady powinni stosować mniejsi a jakie więksi inwestorzy; Kiedy warto dokonać transakcji na rynku pierwotnym ETF-a; Na co zwrócić uwagę w końcowej fazie sesji i w fazie na zamknięciu

Czytaj więcej »
KONTAKT

+48 696 405 078

biuro@betasecurities.pl

Beta Securities Poland SA
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa

© 2019 Copyright Beta Securities Poland SAAll rights reserved.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych i prawa uczestników, umieszczone zostały w prospektach emisyjnych funduszy, które są dostępne na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a inwestycja wiąże się z możliwością utraty części lub całości środków. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów typu ETF należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami publikowanymi przez emitenta lub podmioty pośredniczące. Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne stopy zwrotu i symulacje wyników przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wartość inwestycji i osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana.
InfoPACK jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług, w szczególności BETA ETF WIG20TR FIZ, reprezentowanego przez AgioFunds TFI S.A. (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności z dnia 8.4.2009 r., sygn. DFL/4033/24/1/08/09/VI/KNF/62-1-1/SP) oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, elementem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacją dot. instrumentów finansowych lub ich emitentów.

Beta Securities Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 361283455, kapitałem zakładowym w wysokości 735 614,04 PLN w całości opłaconym, NIP: 5252615206, REGON: 0000551850.