STATYSTYKI

Zapraszamy do pobierania i analizowania arkuszy poświęconych działalności funduszy BETA ETF. 

W arkuszach znajdą państwo następujące informacje:

  • kurs zamknięcia funduszu, kurs zamknięcia indeksu odniesienia, dzienne obroty oraz liczbę transakcji dla każdej sesji,
  • wartość aktywów netto (WAN), liczbę certyfikatów oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny (WANCI),
  • skorygowaną wartość aktywów netto, skorygowaną liczbę certyfikatów inwestycyjnych oraz dzienne zmiany w liczbie certyfikatów inwestycyjnych,
  • poziom ekspozycji oraz źródła jej pochodzenia,
  • analizę stóp zwrotu, różnicy odwzorowania, błędu odwzorowania, poziom premii/dyskonta kursu zamknięcia względem WANCI dla całego okresu notowania funduszu oraz dla wybranego okresu.

Wszystkie informacje pochodzą z oficjalnych informacji udostępnianych na stronie agiofunds.pl (informacje na stronie, arkusze na stronie, raporty bieżące funduszy) oraz serwisów GPW i Bloomberg.

Historia Beta ETF WIG20TR

Historia Beta ETF mWIG40TR

Historia Beta ETF WIG20short

Historia Beta ETF WIG20lev

Ostatnia aktualizacja (2021-02-15)

KONTAKT

+48 696 405 078

biuro@betasecurities.pl

Beta Securities Poland SA
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa

© 2019 Copyright Beta Securities Poland SAAll rights reserved.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych i prawa uczestników, umieszczone zostały w prospektach emisyjnych funduszy, które są dostępne na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a inwestycja wiąże się z możliwością utraty części lub całości środków. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów typu ETF należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami publikowanymi przez emitenta lub podmioty pośredniczące. Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne stopy zwrotu i symulacje wyników przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wartość inwestycji i osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana.
InfoPACK jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług, w szczególności BETA ETF WIG20TR FIZ, reprezentowanego przez AgioFunds TFI S.A. (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności z dnia 8.4.2009 r., sygn. DFL/4033/24/1/08/09/VI/KNF/62-1-1/SP) oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, elementem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacją dot. instrumentów finansowych lub ich emitentów.

Beta Securities Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 361283455, kapitałem zakładowym w wysokości 735 614,04 PLN w całości opłaconym, NIP: 5252615206, REGON: 0000551850.