STREFA DLA AKCJONARIUSZY

18.01.2021

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji / Fifth call to submit share certificates

18.12.2020

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji / Fourth call to submit share certificates

23.11.2020

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji / Third call to submit share certificates

26.10.2020

Zarząd spółki pod firmą Beta Securities Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2020 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 października 2020 roku wpisu polegającego na ujawnieniu:
 
  1. strony internetowej Spółki;
  2. zmian w Radzie Nadzorczej Spółki poprzez wykreślenie Pani Rosy Lopez i wpisanie Pana Davida Tuboul.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dot. Spółki. 

 

26.10.2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji / Second call to submit share certificates

30.09.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji / First call to submit share certificates

23.09.2020

Zarząd Beta Securities Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 września 2020 roku miały miejsce zmiany w radzie nadzorczej Spółki.  Future DF Tobler GmbH  z siedzibą w Zug w Szwajcarii, w wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego na podstawie § 7 ust. 4 statutu Spółki odwołał Panią Rosę Lopez oraz powołał Pana Davida Tuboul na wspólną pięcioletnią kadencję trwającą od 26 kwietnia 2019 roku.

KONTAKT

+48 696 405 078

biuro@betasecurities.pl

Beta Securities Poland SA
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa

© 2019 Copyright Beta Securities Poland SAAll rights reserved.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych i prawa uczestników, umieszczone zostały w prospektach emisyjnych funduszy, które są dostępne na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a inwestycja wiąże się z możliwością utraty części lub całości środków. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów typu ETF należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami publikowanymi przez emitenta lub podmioty pośredniczące. Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne stopy zwrotu i symulacje wyników przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wartość inwestycji i osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana.
InfoPACK jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług, w szczególności BETA ETF WIG20TR FIZ, reprezentowanego przez AgioFunds TFI S.A. (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności z dnia 8.4.2009 r., sygn. DFL/4033/24/1/08/09/VI/KNF/62-1-1/SP) oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, elementem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacją dot. instrumentów finansowych lub ich emitentów.

Beta Securities Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 361283455, kapitałem zakładowym w wysokości 735 614,04 PLN w całości opłaconym, NIP: 5252615206, REGON: 0000551850.