Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Ocena efektywności kwotowania funduszy ETF

W ostatnim czasie podwyższonej zmienności miało miejsce wiele zawirowań cenowych na różnych klasach aktywów. Indeksy, akcje, obligacje raz po raz zatrzymywały się na ograniczeniach dynamicznych i statycznych wprowadzanych przez giełdy. Były również sytuacje w których nie określono kursu zamknięcia najbardziej płynnych instrumentów (np.: kontrakt futures WIG20 w czwartek). Pewne zawirowania dotyczyły również funduszy ETF w tym BETA ETF WIG20TR na którym wystąpiły pewne anomalie zwłaszcza w fazie zamknięcia. (O czy pisaliśmy tutaj)

Obserwując dyskusję w internecie oraz prasie fachowej pojawiło się pewne błędne przekonanie o tym jak szybko ocenić efektywność zarządzania funduszu ETF. Przekonanie bazowało na analizie wyłącznie procentowej zmiany w trakcie jednej sesji funduszu ETF oraz indeksu odniesienia. Poniża analiza wykazuje dlaczego inwestorzy powinni szerzej spojrzeć na to zagadnienie i zabezpieczyć się przed ryzkiem kupna funduszu ETF ze znaczną premią bądź sprzedaży z dyskontem.

 

 

0 0 vote
Article Rating
KONTAKT

+48 696 405 078

biuro@betasecurities.pl

Beta Securities Poland SA
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa

© 2019 Copyright Beta Securities Poland SAAll rights reserved.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych i prawa uczestników, umieszczone zostały w prospektach emisyjnych funduszy, które są dostępne na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a inwestycja wiąże się z możliwością utraty części lub całości środków. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów typu ETF należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami publikowanymi przez emitenta lub podmioty pośredniczące. Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne stopy zwrotu i symulacje wyników przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wartość inwestycji i osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana.
InfoPACK jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług, w szczególności BETA ETF WIG20TR FIZ, reprezentowanego przez AgioFunds TFI S.A. (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności z dnia 8.4.2009 r., sygn. DFL/4033/24/1/08/09/VI/KNF/62-1-1/SP) oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, elementem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacją dot. instrumentów finansowych lub ich emitentów.

Beta Securities Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 361283455, kapitałem zakładowym w wysokości PLN w całości opłaconym, NIP: 5252615206, REGON: 0000551850.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x