Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Debiut BETA ETF WIG20Short

W dniu 27 listopada 2019 r. odbył się debiut BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY.
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY to ETF oparty na indeksie WIG20 short.
ETF będzie trzecim produktem tego typu wprowadzonym na giełdę w tym roku przez Beta Securities i Agio TFI.
Uroczystość debiutu rozpocznie się o godz. 10:00 w Sali Notowań GPW.

EMITENT
Beta ETF WIG20SHORT Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych w dniu 24.10.2019 r.

Zadaniem funduszu jest replikacja indeksu WIG20short, którego wartość kształtowana jest symetrycznie względem indeksu WIG20 (wzrost WIG20 o 5% oznacza spadek indeksu WIG20SHORT o 5%). Strategia Funduszu umożliwia zatem grę na spadkach indeksu WIG20.  Fundusz wyemitował dotychczas 13.815 tytułów uczestnictwa serii A po cenie emisyjnej 364,11 zł. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Serii B rozpocznie się z pierwszym dniem obrotu ETF-ów na GPW. Fundusz będzie oferował w ofercie publicznej nieoznaczoną liczbę ETF-ów serii B emitowanych w sposób ciągły.

Oferującym certyfikaty i animatorem jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA.

Organizatorem emisji ETFa jest AgioFunds TFI S.A., które jest licencjonowanym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, działającym na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego od 2009 roku.

0 0 vote
Article Rating
KONTAKT

+48 696 405 078

biuro@betasecurities.pl

Beta Securities Poland SA
ul. Grzybowska 3, 00-132 Warszawa

© 2019 Copyright Beta Securities Poland SAAll rights reserved.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania certyfikatów inwestycyjnych i prawa uczestników, umieszczone zostały w prospektach emisyjnych funduszy, które są dostępne na stronie internetowej www.agiofunds.pl. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego, a inwestycja wiąże się z możliwością utraty części lub całości środków. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych lub innych instrumentów typu ETF należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami publikowanymi przez emitenta lub podmioty pośredniczące. Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne stopy zwrotu i symulacje wyników przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Wartość inwestycji i osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana.
InfoPACK jest upowszechniany w celu reklamy i promocji usług, w szczególności BETA ETF WIG20TR FIZ, reprezentowanego przez AgioFunds TFI S.A. (zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności z dnia 8.4.2009 r., sygn. DFL/4033/24/1/08/09/VI/KNF/62-1-1/SP) oraz nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, elementem świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacją dot. instrumentów finansowych lub ich emitentów.

Beta Securities Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 361283455, kapitałem zakładowym w wysokości PLN w całości opłaconym, NIP: 5252615206, REGON: 0000551850.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x